مراحل پذیرش
  • تاریخ ارسال پرسش : 28 آبان 1390 ساعت 09:13 ق.ظ
مراحل پذیرش و حمایت از بیماران درخیریه به چه ترتیبی می باشد ؟
پاسخ
  • تاریخ پاسخ : 28 آبان 1390 ساعت 10:08 ق.ظ

ابتدا بیمار ویا یکی از اعضاء درجه اول خانواده بیمار به دفتر مرکزی خیریه مراجعه واقدام به ارائه درخواست دریافت خدمات و کمک از خیریه می نماید و پس از ارائه مدارک مورد نیاز و تائید اولیه مورد پذیرش قرار خواهد گرفت .
درمرحله بعدی تحقیقات لازم در خصوص بیماری وسطح نیاز بیمار توسط واحد تحقیق خیریه انجام پذیرفته و گزارش آن به هئیت مدیره منعکس می شود و متعاقبا اقدامات لازم جهت ارائه خدمات از سوی خیریه و یا نهادهای متولی صورت خواهد پذیرفت .