چهارمین تا هشتمین عامل مرگ و میر مردم جوامع مختلف دنیا ناشی از عوارض منفی مصرف داروهاست.

جناب آقاي مهندس عليرضا نريماني مدير پروژه در تاريخ دوشنبه مورخ 92/10/16 در رابطه با مراحل پيشرفت ساخت مركز تخصصي و فوق تخصصي.....