مرکز تخصصی کلیه و دیالیز زمینه ساز تحول اساسی در استان و به ویژه کشور است که این عنوان از سوی وزارت بهداشت و درمان به این مرکز اطلاق شده است و هم اکنون از سراسر کشور برای الگو برداری از این مرکز متقاضیان بسیاری وجود دارند.....

پرستاران با توجه به اینکه به لحاظ کاری فعالیت سخت و طولانی مدتی دارند باید بین کار و زندگی خود تعادل ایجاد کنند تا از آسیب های روحی دور بمانند.....

سالانه اعضای قابل اهدای بسیاری که مورد نیاز بیماران نیاز است زیر خروارها خاک مدفون می شود هر چند در سالهای گذشته تاکنون پیشرفت خوبی در اهدای عضو داشته ایم.....

پروژه مرکز کلیه و دیالیز خیریه بهداشتي و درماني حضرت ابوالفضل(ع) تاکنون پیشرفت فیزیکی 60 درصدی داشته که نصب تاسیسات بیمارستانی این مرکز با دقت و وسواس خاصی انجام می شود و کمیته فنی و هیات مدیره به جا و درست همه کمک هاي مردمي را در امور ساخت مركز هزینه می کنند....