گزارش اولين جلسه صبح دوشنبه سال 1398
در مورخ98/01/19 با سخنرانی :جناب آقای دکتر مهدي اذاني
"متخصص داخلي و فوق تخصص كليه و مجاري ادرار"
با موضوع:"من كليه هستم ،‌مرا به خاطر بسپار"