گزارش تصويري  جلسه صبح دوشنبه این هفته  مورخ 98/01/26
با سخنراني : دكترسيد مرتضي شهشهان متخصص چشم 
با موضوع:درمان آب سياه چشم ،سخنرانی پزشکی این جلسه راعهده داربودند 
انجمن خیریه بهداشتي و درماني حضرت ابوالفضل ع
 @abolfazlcharity