حضور مديرعامل كانون هواداران باشگاه فولاد مباركه سپاهان در انجمن خيريه بهداشتي  درماني حضرت ابوالفضل (ع) در راستاي هم انديشي و تبادل نظر @abolfazlcharity