جلسه صبح دوشنبه این هفته  مورخ ۰۲ /۹۸/۰۲
با سخنراني دكترمحمد جاودان
 جراح و متخصص ارتوپد 
این جلسه راعهده دار بودند.
انجمن خیریه بهداشتي و درماني حضرت ابوالفضل(ع)        
@abolfazlcharity