گزارش تصويري جلسه صبح دوشنبه اين هفته 
مورخ۹۸/۰۲/۰۹ 
با سخنراني ، جناب آقای دكتر محمد امين طباطبايي فر
"دانشيار گروه ژنتيك دانشگاه علوم پزشكي اصفهان"
"با موضوع:"پيشرفت هاي تشخيص ژنتيك ناشنوايي در ایران"