خداوند با دستان تو دست انسان گرفتاری را گرفته است ،
وقتی دست افتاده ای را میگیری و لبخند را مهمان قلبش می کنی ؛
و این چه زیباست.
نازنینان ، دستانتان نورانی  شده اند ... شانزدهمين نشست پازل مهرباني انجمن خيريه بهداشتي و درماني حضرت ابوالفضل (ع)