زندگي زيباست
 كه گاه شبهايي در ميان مشغله ها
خاطره ي خاطره ها مي گردد .
هفدهمين پازل مهرباني انجمن خيريه بهداشتي و درماني حضرت ابوالفضل (ع)
 با حضور دلنشين خيرين برگزار گرديد .