گزارش تصويري جلسه صبح دوشنبه این هفته مورخ 98/04/3
كه با سخراني سركار خانم دكتر زهره لطيفي روانشناس و استاد دانشگاه
با موضوع:زندگي ثمر بخش  برگزارگرديد