گزارش تصويري
جلسه بانوان خیر اندیش انجمن خيريه بهداشتي و درماني حضرت ابوالفضل (ع) 
مورخ سه شنبه 98/4/4 باحضورسرکار خانم دکتر زهره لطيفي
روان شناس و استاد دانشگاه