گزارش تصویری از مراسم نکوداشت استاد بزرگوار جناب اقای دکتر مهدی اذانی 
@abolfazlcharity
تجلیل و تکریم خدمات ارزشمند چهره ماندگار انجمن خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل (ع)  استاد بزرگوار جناب اقای دکتر مهدی اذانی 
@abolfazlcharity

حضور استاندار محترم جناب آقای دکتر عباس رضایی در مراسم تجلیل و تکریم خدمات ارزشمند چهره ماندگار انجمن خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل (ع)  استاد بزرگوار جناب اقای دکتر مهدی اذانی 
@abolfazlcharity

حضور محترم حضرت آیت الله مستجابی در مراسم تجلیل و تکریم خدمات ارزشمند چهره ماندگار انجمن خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل (ع)  استاد بزرگوار جناب اقای دکتر مهدی اذانی 
@abolfazlcharityگزارش تصویری از مراسم تجلیل و تکریم خدمات ارزشمند چهره ماندگار انجمن خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل (ع)  استاد بزرگوار جناب اقای دکتر مهدی اذانی 
@abolfazlcharity