گزارش تصویری ازجلسه صبح دوشنبه 
 مورخ 98/06/11 
ضمنا دكتر رامين سامي  
(فوق تخصص ريه ) با موضوع وقفه تنفسي در خواب ،
سخنرانی پزشکی این جلسه راعهده بودند @abolfazlcharity