شهرآورد ، آوردگاه مهربانی
حمایت دوتیم 
سپاهان و ذوب آهن
دوتیم دوست‌داشتنی شهر اصفهان
از انجمن خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل (ع)