آدرس دفتر مرکزی انجمن خیریه بهداشتی و درمانی
حضرت ابوالفضل(علیه السلام): 


اصفهان – خیابان استانداری – روبه روی گذر پشت مطبخ


كدپستي:8145853933

پست الکترونیک : info@abolfazl-charity.org

فاكس :983132220662+
شماره تماس : 983132234872+
    شماره تماس : 983132234873+     
                    شماره تماس روابط عمومي: 983132220225+
ساعات کاری: شنبه الی چهارشنبه  7:30 الی 14:30 ، پنجشنبه 7:30 الی 13