بودجه انجمن خیریه از طریق جمع آوری هدایا ، اعانات ، قبول وصیت ، وقف ، حبس ، فعاليتهاي مجاز در چارچوب اهداف وساير كمك هاي مردمي ، دولتي يا بين المللي تامين مي شود.