انتشارات

زندگي با كليه پيوندي(پيوند كليه تولدي تازه)
نويسندگان : دكتر احمد قدمي و شكوه سجادي با همكاري انجمن خيريه بهداشتي و درماني حضرت ابوالفضل(ع) 

زندگي با كليه پيوندي  :
 بيماران تحت دياليز در آرزوي روزي ميباشند كه از اين وضعيت طاقت فرسا رهايي يافته و به شمار بيماران پيوند شده ملحق شوند . نويسنده باكسب تجربه چندين ساله در رويارويي با بيماران پيوند شده و انجام تحقيق جهت تعيين نيازهاي آنان به اين باور رسيده كه برنامه هاي جاري در يك مديريت موفق پيوند كليه داراي نقاط مبهم وچالش برانگيزي است .
باتوجه به تجربه ي محقق، بيماران پيوندي در جامعه نيازمند توجه بيشتري مي باشند . آنها تنها با بروزعوارض ويا وقايع حاد درماني به پزشك مراجعه كرده و به صورت علامتي تحت درمان قرار ميگيرند . از آنجايي كه بيماران پيوند كليه نيازمند مراقبت مستمر بوده وبايد قادر به مديريت كردن زندگي خود بعد از پيوند باشند، نيازمند افزايش آگاهي در مورد چگونگي اصول مراقبت ازخود حين ترخيص از بيمارستان مي باشند . تحقيقات انجام شده در اين زمينه نشان داده بيماراني كه آگاهي لازم را در زمينه مراقبت از خود دارند و به آن عمل مي نمايند ، بسيار كمتر دچار عوارض بعد از پيوند مي گردند. بديهي است بيماران پيوندي نيز در تلاش خواهند بود كه با رعايت اصول مراقبتي بعد از پيوند كليه ، خطر از دست دادن كليه پيوندي را به حداقل برسانند .
مطالب كتاب ميتواند براي بيماران دياليزي كه منتظر انجام پيوند كليه هستند ، مفيد باشد . در اين كتاب تلاش گرديده مطالب با زبان ساده بيان گردد تا مورد استفاده ي همگان قرار گيرد. علاوه بر بيماران ، كتاب حاضر ميتواند به عنوان منبعي كمك درسي مورد استفاده دانشجويان پرستاري ، اتاق عمل و پرسنل پرستاري بخش پيوند كلي ه قرار گيرد .
راهنماي باليني : خانواده ها و بيماران با نارسايي مزمن كليه … 
نويسندگان :
نرجس مولوي زاده، محمود حسيني موسي آبادي، دكتر شهرزاد شهيدي …
با همكاري خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل (ع )