پازل مهربانی با موضوع حمایت از بیماران دیالیزی کودک

با حضور پزشکان متخصص و با تمرکز پیشگیری از بیماری و با هدف ترویج فرهنگ نوع دوستی و مشارکت مشترکین خیریه بعد از 3 دهه

هتل ستاره

هتل آسمان

شاهین شهر