چشم انداز

انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل (ع)  حامی استوار خانواده های است که یک و یا چند نفرآنها به بيماری نارسایی کلیه و قلبی مبتلا شده است. در سايه اين حمایت، خانواده‌ها می‌توانند با نگرانی کمتر، تنها به درمان خود فکر کنند و بیمارمی‌توانند شادمانه‌تر فرآیند درمان را طي نموده و با آرامش بیشتری زندگی کنند.

در سایه حمایت انجمن، هیچ خانواده‌ای در مسیر درمان تنها نخواهد بود و در تمام مسیر درمان همه حمایت‌های لازم را به‌طور یکسان در دریافت می‌نماید.

انجمن به عنوان یک سازمان متعالی در کشور شناخته می‌شود و عملکرد آن معیاری برای ایجاد و ارزیابی سازمان‌های مشابه در سطح کشور خواهد بود. انجمن بر اساس استانداردهای ملی دارای برترین جایگاه در بین سازمان‌های مردم‌نهاد بوده و در هر یک از حوزه‌های فعالیت خود نیز یکی از برترین‌ها خواهد بود.