کارت اشتراک

یکی از شیوه های جذب کمک های نقدی شهروندان به صورت خرد، جذب مشترکین ( همیاران )است که کمک های خود را پس از تکمیل فرم مربوطه و ذکر مشخصات و میزان کمک نقدی به صورت ماهیانه ، دو ماهه و … پرداخت می کنند.در این فرآیند ماموران وصول براساس فاصله زمانی انتخاب شده از سوی مشترکین ( همیار ) به محل کار و یا سکونت وی مراجعه و با ارائه کارت شناسایی و رسید کمک ، وجه مورد نظر را وصول می کنند . این شیوه علاوه بر ایجاد منابع مالی ، فراهم کننده شرایط برقراری ارتباط با اقشار مختلف جامعه را نیز فراهم می آورد.