خانه » خیریه درمانی حضرت ابوالفضل اصفهان » درباره ما » مدیران

معرفی

احمد فامیل دردشتی: رئیس هیئت مدیره

مسعود شهنام نیا: مدیرعامل

غلامرضا سامع: مدیر روابط عمومی  و جذب مشارکتهای مردمی 

علی اصغر شاهزیدی: مدیر داخلی

مهرداد همدانیان : مدیرمالی