ترویج فرهنگ اهدای عضو

حضور در مراکز و سازمان های مختلف