مساعدت در راستاي درمان به بیماران پیوندی

بيماران پيوندي بعدازعمل پيوند كليه موفق،نيازمند فراهم شدن شرايط ويژه زندگي براي بهبود وضعيت كليه پيوندی خود هستند  تا هر زماني كه كليه به درستي كاركند. درغيراين صورت ممكن است هرلحظه كه معمولاعلامت مشخص وخاصي ندارداين كليه پس زند وديگرقادربه كاركرد ن وتصفيه خون نباشد.بنابراين ، شرايط حساس بيماران پيوندي كليه به گونه ا ست كه حمايتهاي لازم دارويي ودرماني ازضروريتهاي مهم حفظ سلامت بيماران پيوندي است .

خدمات مورد نیاز این بیماران به شرح زیر است :
1 .امورپاراكلينيكي
2.مصرف دارو بصورت مستمرتاپايان عمر
3.ورزش
4.آموزش
5.مشاوره
6.تحصيل
7.هزينه پيوندمجدد
8.ارزاق
9.آزمايشات

  • 161 نفر بيمار تحت پوشش پیوند شده در سال 94،
  • 141 نفر بيمار تحت پوشش پیوند شده در سال 95،
  • 76 نفر بيمار تحت پوشش پیوند شده در سال 96 ( شش ماهه اول سال )
  • 69 نفر بيمار تحت پوشش پیوند شده در سال 96 ( شش ماهه دوم سال )
  • 63نفر بيمار تحت پوشش پیوند شده در سال 97 ( شش ماهه اول سال )
  • 79 نفر بيمار تحت پوشش پیوند شده در سال 97 ( شش ماهه دوم سال )
  • 70 نفر بيمار تحت پوشش پیوند شده در سال 98
  • 16نفر بيمار تحت پوشش پیوند شده در سال 99