مساعدت در راستاي درمان به بیماران کلیوی

بيماري با نارسايي مزمن كليه به گونه اي بروز می یابد  كه در شرايط معمول رسيدگي بطور مستمر مي تواند از حاد شدن بيماري كليه به طور كامل جلو گيري كند. بنابر اين بيماران كليوي در مرحله ي اوليه مي توانند با اقدامات پيشگيرانه از حادتر شدن شرايط عملكرد كليه خود  جلو گيري نمايند تا به مرحله دياليز نرسند  و در اين مسير خيريه از اين افراد (بي بضاعت) حمایت می کندلازم به ذكر است ارائه كليه خدمات با توجه به عيادت و بررسي هاي انجام شده اوليه توسط مددكاران انجمن صورت خواهد گرفت .

مهمترین حمایت ها عبارتند از :

 1. خدمات پزشكي
 2. امور پاراكلينكي
 3. سنگ شكن
 4. آزمایشات
 5. مشاوره پزشكي
 • اقدامات  مددكاري در شش ماهه اول سال 95 : پذيرش بيماران كليوي به تعداد97نفر
 • اقدامات  مددكاري در شش ماهه دوم سال 95 : پذيرش بيماران كليوي به تعداد 85نفر
 • اقدامات  مددكاري در شش ماهه اول سال 96 : پذيرش بيماران كليوي به تعداد 117نفر
 • اقدامات  مددكاري در شش ماهه دوم سال 96 : پذيرش بيماران كليوي به تعداد 120نفر
 • اقدامات  مددكاري در شش ماهه اول سال 97 : پذيرش بيماران كليوي به تعداد 123 نفر
 • اقدامات  مددكاري در شش ماهه دوم سال 97 : پذيرش بيماران كليوي به تعداد 145 نفر
 • اقدامات  مددكاري در سال  1398  : پذيرش بيماران كليوي به تعداد 182 نفر
 • اقدامات  مددكاري در سال  1399  : پذيرش بيماران كليوي به تعداد 95 نفر
 •