داروها

بيماران كليوي ،دياليزي ،دياليز سفاقي و پيوندي، قلبي اطفال و بزرگسال  ازآن گروه بيماراني هستندكه از ابتدا در زماني كه  مبتلا به  بيماري مي شوند و در هر موقعيت از بيماري برطبق دستور پزشك  نيازمند مصرف مرتب دارو مي باشند.اين دسته از داروها بطورمعمول طبق دستور پزشك متخصص  باید روزانه مصرف  شود  که این داروها شامل  بيماران خاص مي شود.به طورمثال : داروي سلسپت؟ که يك بيمار پيوندي باید روزانه در چند مرحله  طبق دستور پزشك متخصص مصرف  کند .قابل ذكر است : معمولا بيماران ،دياليزي ، پيوندي از  زمان ابتلا به بیماری  تا پايان عمر نيازمند مصرف دارو مي باشند.

مهم ترین این داروها عبارتند از :
1-روناژل
2-سل سبت
3- پرگراف
4-بي كربنات
5-منيزيوم
6-قرص هاي فشار
7- قرص هاي تقويتي
8-سانديمون
9- سيكلوسپرين
10-سرم شستشو
11-انتي بيوتيك
12- پلاويكس
13- اوسويكس
14-و ساير داروهاي تجويز شده توسط پزشك متخصص