مساعدت در راستاي درمان به بیماران قلبی عروقی اطفال

اين بيماري ها به نقص  ساختماني قلب كه از بدو تولد وجود دارند اطلاق مي شود .در مواردي اين نقص ها  آن قدر شدید هستند که در صورت  عدم تشخيص به موقع و درمان سريع  کودک جان خود را از دست می دهد .البته اغلب  اين بيماري ها خوش خيم بوده و نياز به درمان ندارند.در انواع شديد تر این بیماری  كه  موجب ايجاد نارسايي احتقاني يا افزايش فشار شريان ششي بكند نياز به درمان دارويي وجود دارد و  بیشتر  موارد اغلب نياز به جراحي هم پيدا مي كنند .متأسفانه هزينه هاي درماني و جراحي اين بيماران حتي در مراكز دولتي براي خانواده ها سنگين و زياد مي باشد . از طرفي امكانات و تجهيزات لازم براي جراحي و مراقبتهاي ويژه آنان بعد از عمل بايد به روز و كامل باشد كه هزينه نسبتاً بالايي را طلب مي كند.  عمل جراحي و مراقبت از اين كودكان با سن و وزن كم خيلي مشكل تر از مراقبت از بالغين مبتلا به بيماري قلبي مي باشد.
این خدمات شامل  موارد ذیل است :
1
-هزينه عمل بيمارستان هاي دولتي در چندين مرحله
-2خدمات امور پاراكلينكي
-3 دارو
4-مراقبتهاي بعد از عمل
*اقدامات  مددكاري در شش ماهه اول سال 1395
پذيرش بيماران قلبي اطفال به تعداد 20 نفر
*اقدامات  مددكاري در شش ماهه دوم سال 1395
پذيرش بيماران قلبي اطفال به تعداد 15 نفر

***********************************
*اقدامات  مددكاري در شش ماهه اول سال 1396
پذيرش بيماران قلبي اطفال به تعداد 54 نفر

*اقدامات  مددكاري در شش ماهه دوم سال 1396
پذيرش بيماران قلبي اطفال به تعداد 113نفر

***********************************
*اقدامات  مددكاري در شش ماهه اول سال 1397
پذيرش بيماران قلبي اطفال به تعداد 102 نفر

**اقدامات  مددكاري در شش ماهه دوم سال 1397
پذيرش بيماران قلبي اطفال به تعداد 123 نفر

***********************************

**اقدامات  مددكاري در 1398
پذيرش بيماران قلبي اطفال به تعداد 172 نفر

***********************************

**اقدامات  مددكاري در 1399
پذيرش بيماران قلبي اطفال به تعداد 125نفر