قاب مهربانی

اولین نمایشگاه آثار هنرمندان با هدف کمک به قلب کودکان / سی تی سنتر