خانه » خیریه درمانی حضرت ابوالفضل اصفهان » درباره ما » اساسنامه

اساسنامه

فصل اول - کلیات و اهداف:

ماده 1
نام: نام انجمن خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل (ع ) اصفهان است و در این اساسنامه به لحاظ رعايت اختصارانجمن خیریه نامیده می شود.

ماده 2
نوع فعالیت: تمام فعالیت های انجمن خیریه غیرسیاسی، غیرتجاری، غیرانتفاعی و غیردولتی بوده و در موضوع و اهداف نیکوکاری و امور خیریه با رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران، دقیقاً طبق این اساسنامه فعالیت خواهد نمود. ضمناً انجمن خیریه از نوع مؤسسات مذکور در بند الف ماده 2 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مصوب 1337/05/05 موضوع مواد 584 و 585 قانون تجارت تلقی مي گردد.
ماده 3
محل: مرکز اصلی انجمن خیریه در استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش مرکزی به نشانینقش جهان، خيابان شهيد حجت اله بهشتي نژاد، خيابان استانداري ، پلاك124 طبقه همکف به کدپستی 8145853933 واقع است و در صورت لزوم می تواند با تصویب هیئت مدیره و پس از موافقت نيروي انتظامي، درساير نقاط داخل یا خارج کشور شعبه نمایندگی یا دفتر دایر نماید.

تبصره 1: مؤسساتي كه از نيروي انتظامي مجوز دريافت مي نمايند، بدون كسب اجازه كتبي حق دريافت مجوز از ساير سازمان هاي ديگر را ندارند.
تبصره 2: منظور از مرجع صدور مجوز، نيروي انتظامي مي باشد.

ماده 4
تابعيت: انجمن خيريه تابعیت جمهوری اسلامی را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند و به نامانجمن خيريه حق فعالیت سیاسی له یا علیه افراد، احزاب و گروه های سیاسی نخواهند داشت.
ماده 5
مدت: فعالیت انجمن خیریه از تاریخ تأسیس برای مدت نامحدود می باشد.

ماده 6
دارایی اولیه انجمن خیریه اعم از منقول و غیر منقول مبلغ1.000.000ریال می باشد که توسط هیئت مؤسس تماماً پرداخت شده و در اختیار انجمن خیریه قرار گرفته است.
تبصره 1: مؤسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان (موضوع ماده 18 قانون ماليات هاي مستقيم): هيئت امنا و مديران مؤسسه از انجام هرگونه معامله با مؤسسه ممنوع مي باشند.
تبصره 2: مؤسسان يا صاحبان سرمايه مؤسسه، حق هيچ گونه برداشت و يا تخصيص از محل كمك ها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي را ندارند.
ماده 7
هيئت مؤسس و هيئت امنا عبارتند از:
تبصره:هيئت مؤسس بعد از تأسیس و معرفی هيئت امناء از بین خود و یا دیگران به عنوان موسس مسئولیتی در انجمن خیریه نخواهند داشت.
ماده 8
اهداف انجمن خیریه عبارتند از :
1-حفظ و ارتقاء سلامت مددجويان تحت پوشش با ارائه خدمات درماني
2- تلاش در جهت ارتقاء سلامت جامعه با بهره گيري از شيوه هاي نوين اطلاع رساني با اولويت پيشگيري از بيماري هاي كليوي و قلبي
3- فراهم كردن تسهيلات لازم به بيماران كليوي ( دياليزي و پيوندي ) و قلبي و ساير بيماران نيازمند در حد مقدورات انجمن خيريه
4- احداث بيمارستان، مراكز درماني و بهره برداري از آن توسط انجمن خيريه
5- تعامل و همكاري با بيمارستان ها و مراكز درماني تحت نظارت دانشگاه علوم پزشكي در راستاي اهداف انجمن
6- ارائه خدمات مشاوره روانشناختی و پزشكي عموم مردم بمنظورپیشگیری از آسیب های اجتماعی و ارتقاء سلامت جامعه
7- مساعدت و همکاری با سایر خیریه های معتبر و مراکز انجمن های نیکوکاری شهر اصفهان و کشورو عندالزوم خارج از کشور پس از اخذ مجوزو هماهنگی با مراجع ذیربط.
8-همکاری، تعامل ، مشارکت بامؤسسات دانش بنیان، علمی و تحقیقاتی و علوم روز در جهت تامین نیازهای انجمن، هم راستا با اهداف آن.

ماده 9
طرح ها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده و به نحوی با وظايف یکی از وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی ارتباط دارد پس از کسب موافقت و با نظارت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا در خواهد آمد.

ماده 10
فعاليت اعضاء اعم ازهيئت مؤسس، هيئت امناء ، هيئت مدیره و بازرسان، افتخاري بوده و اعطاي هرگونه تسهيلات از امكانات موسسه براي اعضاء ممنوع مي باشد.
تبصره: هيئت مدیره مي تواند با تصويب و تشخيص اكثريت اعضاء و باتوجه به فعاليت تمام وقت مدير عامل مبلغي را برابر با قانون كار، به عنوان حقوق براي وي در نظر بگيرند.

فصل دوم- اركان:

ماده 11
ارکان انجمن خیریه عبارتند از 1-مجمع عمومی هیئت امناء 2-هیئت مدیره 3 –مديرعامل 4-بازرسان

الف : مجمع عمومي هيئت امناء
ماده 12
مجمع عمومی هیئت امناء به تعداد 116 نفر تشکیل و عالیترین مرجع تصمیم گیری در انجمن خيريه می باشد که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.
تبصره1: در صورت استعفاء يا فوت هريك از اعضاء هيئت امناء با معرفی عضو جانشين و تصویب دو سوم اعضا هیئت امنا، دراولين جلسه تعيين شده و انجام وظيفه خواهد نمود.
تبصره2: چنانچه هریک از اعضا هیئت امنا در زمان حیات خویش از تعیین و معرفی جانشین یا از ادامه همکاری به هرصورت خودداری نماید یا دو جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب بدون عذرموجه در جلسات هیئت امنا حضور نیابد، هیئت امنا نسبت به عزل وی اقدام و شخص واجد شرایط و مورد اعتماد خود را از بین داوطلب ها با رای موافق دوسوم اعضا انتخاب و بعنوان عضو جانشین شخص مذکور خواهد پذیرفت.
ماده 13
مجمع عمومي عادي هيئت امناء، سالي يكبار در مرداد ماه تشكيل خواهد شد، براي رسميت جلسه حضور نصف به علاوه يك اعضا و جهت تصويب هر موضوعي نيز راي موافق با اكثريت اعضا حاضر ضرورت دارد.
دعوت براي مجامع عمومي به صورت کتبی یا از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار حداقل 15 روز قبل از برگزاری مجامع صورت می پذیرد. درصورتي كه در دعوت نخست، اكثريت حاصل نشد جلسه دوم به فاصله 15 روز بعد تشكيل وبا هرتعداد اعضاء حاضر، جلسه رسميت خواهد يافت .
مجمع عمومي عادي هيئت امناء ممكن است بنا به ضرورت قبل از سررسيد مجمع عمومي عادي بصورت فوق العاده دراموري كه از وظايف مجمع عمومي عادي است به تقاضاي هيئت مديره، بازرس(بازرسان) يا يك سوم اعضاي هيئت امناءتشكيل گردد .

ماده 14
وظايف مجمع عمومی عادی هیئت امناء :
1- انتخاب اعضاء هیئت مدیره (اصلی و علی البدل) و بازرسان (اصلی و علی البدل)
2- استماع گزارش هيئت مديره و بازرس ( بازرسان ) در امور مالي و ترازنامه ساليانه مؤسسه و تصويب آن.
3- تعیین خط مشی آينده مؤسسه و تصويب آن.
4- بررسی و تصویب یا رد پیشنهادات هیئت مدیره.
5- تعيين عضو جانشين هيئت امنا طبق مندرجات تبصره ماده 12.
6- تصویب ترازنامه و بودجه انجمن خیریه
7- تعیین روزنامه کثیرالانتشار براي درج آگهی ها ودعوتنامه
8- تبیین چشم انداز، رسالت و مأموریت و تعیین و تصویب اهداف بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت و سیاست های راهبردی انجمن خیریه.
ماده 15
مجمع عمومی فوق العاده هیئت امناء با شرایط زیر تشکیل خواهد شد.
1- با درخواست هیئت مدیره یا بازرس
2- با درخواست یک سوم از اعضاء هیئت امناء
تبصره: مجمع عمومی فوق العاده هیئت امناء تمام شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت.

ماده 16
وظایف مجمع عمومی فوق العاده
1-تغيير اساسنامه يا الحاق يا حذف يك يا چند مواد اساسنامه
2-بررسی و تصویب یا رد انحلال
3- عزل بعضی از اعضاء یا کل اعضاء هیئت مدیره و بازرسين، قبول و بررسي استعفاء اعضاء هيئت مديره وبازرسين و انتصاب اعضاي علي البدل و تعيين كسري اعضا تا سر رسيد مجمع عمومي عادي.
4- ورود عضو يا اعضا جديد به انجمن خیریه.
5- افزايش يا كاهش سرمايه
6- تغییر نشانی

ماده 17
مجامع عمومی هیئت امناء توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس ، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند، رئیس و ناظرین از بین اعضاء هیئت امناء با اکثریت نسبی آراء انتخاب می گردند، منشی می تواند خارج از هیئت امناء باشد.
تبصره: اعضای هیئت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیئت مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی هیئت امناء، انتخاب خواهند شد.

ماده 18
ب – هيئت مديره و مدير عامل:
انجمن خيريه داراي هيئت مديره اي مركب از 13نفر عضو اصلی و 5 نفر عضو علي البدل خواهد بود.
تبصره1: جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء موافق معتبر خواهد بود.
تبصره2: شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
تبصره3: انتخاب مجدد هیئت مدیره بلامانع است.
تبصره4: در صورتی که مدیرعامل خارج از هیئت مدیره باشد می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید.
ماده 19
در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضا هیئت مدیره عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیئت مدیره بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود .
ماده 20
هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که به صورت مرتب و حداقل هر ماه یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نائب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.
فاصله بین ابلاغ دعوتنامه و یا تلفن تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز خواهد بود.
ماده 21
اعضای هیئت مدیره حداکثر تا یک هفته بعد از انتخاب شدن، تشکیل جلسه داده و از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نائب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود، حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آئین نامه داخلی مشخص می نماید.

ماده 22
هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب خواهند شد . انتخاب مجدد هیئت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده و هیئت مدیره موظف است حداکثر 3 ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادي هیئت امناء بمنظور انتخاب هیئت مدیره جدید دعوت نماید . هيئت مدیره حداقل ده روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام خواهند نمود .

ماده 23
هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن خیریه بوده و وظائف و اختیارات آن در چهارچوب اساسنامه بشرح زیر می باشد.
حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حساب ها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات هیئت امناء، افتتاح حساب در بانک ها طی انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضایی، مالیاتی، اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم و اخذ حكم و تعيين وكيل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل به غیر و سایر وظائفی که براساس اساسنامه به هیئت مدیره واگذار گردیده.
به طور كلي هيئت مديره مي تواند هر اقدام و معامله اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول وتبديل به احسن با رهن گذاري و فك رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب هیئت امنا می باشد به نام انجمن خیریه انجام دهد و هم چنین با رعايت صرفه و صلاح اقتصادي در يك دوره دو ساله به جهت تسريع در توسعه و تجهيز مركز پزشکی تخصصی حضرت ابوالفضل(ع) نسبت به فروش بخشي از اموال غير منقول اقدام و در زمينه توسعه مركز مذكور به مصرف برساند.
تبصره1 : جز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد اين اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت هيئت امناء است،
هيئت مديره اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط بر رعايت اهداف انجمن خيريه دارا مي باشد از جمله:
1- نظارت بر حسن جریان امور اداری، وظایف مدیرعامل و واحدهای وابسته به انجمن خیریه.
2- بررسی و پیشنهاد سالیانه نحوه هزینه نمودن درآمدهای انجمن خیریه به هیئت امناء در مجامع عمومی .
3- تنظیم و ارائه گزارش های مرتبط با اجرا و پیشرفت برنامه ها و وضعیت مالی انجمن خیریه به هیئت امناء.
4- تهیه ترازنامه و حساب درآمد و هزینه انجمن خیریه جهت ارائه به هیئت امناء.
5- بررسی پیشنهادات واحدهای وابسته انجمن و تدوین آئین نامه های اداری، استخدامی، مالی، معاملاتی و نحوه پذیرش هدایا و سایر آئین نامه های لازم در راستای برنامه های انجمن خیریه.
6- موافقت با افتتاح تمام حساب های مورد نیاز نزد بانک ها به نام انجمن خیریه و نیز موافقت با انتقال و مسدود نمودن حساب های مذکور.
7- بررسی و تصویب دریافت هرگونه وام یا اعتبار و نیز انعقاد تمام قراردادها با شرکت ها ، موسسات، بانک ها، طرف های دولتی یا خصوصی و اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی در چهارچوب اهداف و برنامه های انجمن خیریه.
8- انتخاب ، عزل و قبول استعفاء مدیرعامل.
9- حق تجديد نظرخواهي، فرجام خواهی و اعاده ی دادرسی ازاحکام و قرارها، حق ارجاع دعاوی به کارشناسی و دعوي خسارت، تقابل و دفاع ازدعاوي مزبور، حق مصالحه و سازش دعاوی، حق ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعیین جاعل، حق استرداد دادخواست و دعاوی و حق ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور با حق توکیل به وکلای دادگستری و عزل و نصب ایشان به کرات و حق درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی در محاکم دادگستری و ادارات ثبت و اخذ محکوم به وجوه ایداعی.
تبصره2 : هيئت مديره مي تواند از بين خود يا خارج از تركيب اعضا هيئت امنايك نفر شخص حقيقي، ايراني و خوشنام را به مديريت عامل انتخاب نموده و حدود اختيارات، مدت تصدي و حق الزحمه او را تعيين نمايد .
مديرعامل بالاترين مقام اجرايي انجمن خيريه است که علاوه بر شرح وظایف ذیل و حدود اختياراتي كه ازطرف هيئت مديره به وي تفويض مي گردد نماينده تام الاختيار محسوب شده و از طرف هيئت مديره حق امضاء دارد. شرح وظایف مدیرعامل عبارتند از:
1- نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها در برابر اشخاص حقوقی و حقیقی.
2- استخدام و عزل و نصب کارکنان انجمن خیریه در حدود ضوابط و مصوبات با تصویب هیئت مدیره.
3- حفاظت و نگه داری از ابواب جمعی انجمن خیریه (دارائی ها، اموال، حساب ها، اسناد و دفاتر)
4- اعمال اختیاراتی که بصورت موردی یا مقطعی از سوی هیئت مدیره به وی تفویض شده باشد.
5- ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش، بهبودی و هماهنگی در فعالیت های انجمن خیریه به هیئت مدیره.
6- تهیه پیش نویس ترازنامه، بودجه، خط مشی و تنظیم گزارش سالیانه جهت بررسی هیئت مدیره و ارسال به مجمع عمومی سالیانه.
7- تهیه پیش نویس آئین نامه های مورد نیاز به منظور طرح و تصمیم گیری در هیئت مدیره و ارسال به هیئت امناء.
8- پیشنهاد برگزاری جلسات مجامع عمومی با ذکر دلائل موجه برای تصویب به هیئت مدیره.
9- پیشنهاد دریافت هرنوع وام یا اعتبار براساس مفاد اساسنامه و آئین نامه ها و ارائه به هیئت مدیره و همچنین پیشنهاد افتتاح حساب های مورد نیاز نزد بانک ها به هیئت مدیره.
10- پاسخگوئی به ادعای اشخاص در تمام محاکم و مراجع قضائی ، انتظامی، اداری و ثبتی و عنداللزوم استخدام مشاور مالی و مالیاتی و حقوقی و اعطاء وکالت به وکلای دادگستری پس از تصویب هیئت مدیره.
11- مدیرعامل در حدود اختیارات خود که از طرف هیئت مدیره به وی ابلاغ می شود، نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه و همچنین مصوبات مجامع و هیئت مدیره مسئول و پاسخگو می باشد.
12- مدیرعامل می تواند پس از تصویب هیئت مدیره، یک قائم مقام منصوب نماید تا براساس تکالیف و تعهدات مدیرعامل به وظائف خود عمل نماید. در هر صورت مسئولیت مدیرعامل به قوت خود باقی خواهد بود.
تبصره3 : اگر مديرعامل عضو هيئت مديره باشد، دوره مديريت عامل او از مدت عضويت در هيئت مديره بيشتر نخواهد بود، اما انتخاب مجدد او طبق مقررات اين اساسنامه بلا مانع مي باشد .
تبصره4 : كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاي سه نفر ازاشخاص ذيل و مهر انجمن خيريه معتبر خواهد بود .
رئيس هيئت مديره يا نايب رئيس ، خزانه دار و مديرعامل.

ماده 24
ج- بازرسان:
هیئت امناء یک نفر را بعنوان بازرس اصلی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و یک نفر را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهند نمود. بازرس اصلی می تواند یکی از موسسات حسابرسی رسمی باشد.
تبصره 1: بازرسان اصلي و علي البدل نبايد از بستگان درجه يك، دو و سه نسبي يا سببي هيئت مديره باشند.
تبصره 2: مديران و مديرعامل مؤسسه، هر كس كه خود و همسرش از اشخاص مذكور در تبصره 1 موظفاً حقوق دريافت مي نمايد و اشخاص مذكور در ماده 111 قانون تجارت، نمي توانند به سمت بازرس مؤسسه انتخاب شوند.
تبصره 3: انتخاب مجدد بازرسان بلا مانع است.

ماده 25
وظايف بازرس به شرح زیر است:
1- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجامع عمومی عادی و فوق العاده و ارائه آن به هیئت امنا.
2- مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع هیئت امناءدر مجامع عمومی عادی و فوق العاده
3-گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره و مدیرعامل از مفاد اساسنامه به هیئت امناء در مجامع عمومی عادی و فوق العاده
4- اظهار نظر کتبی درباره صحت و سقم صورت دارایی، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار هیئت امناء
گذاشته اند.
تبصره: بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید.

ماده 26
بازرس می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را در مورد انجمن خیریه انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالعه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی عادی هیئت امناء را نماید.

ماده 27
در صورت فوت یا استعفاء يا معذوريت بازرس اصلی یا سلب شرایط از او، بازرس علی البدل به جای وي انجام وظیفه خواهد نمود.
ماده 28
هیئت مدیره، بازرسان تا زمانی که جانشین آنها از سوی هیئت امناء تعیین و معرفی نشده است به مسئولیت خود باقی خواهد بود.

فصل سوم - بودجه و مواد متفرقه

ماده 29
بودجه: انجمن خیریه از طریق دريافت هدایا، اعانات، قبول وصیّت، وقف، حبس، صدقات، هبه و صلح و فعاليت هاي مجاز در چارچوب اهداف وسايركمك هاي مردمي، دولتي يا بين المللي تامين مي شود.
تبصره 1: انتشار و فروش قبض جهت اخذ كمك هاي مردمي در معابر و اماكن عمومي و خصوصي ممنوع است.
تبصره 2: برپايي چادر و نصب صندوق در معابر عمومي پس از تائيد شهرداري منطقه و با اطلاع كتبي مرجع صدور پروانه فعاليت امكان پذير است.
تبصره 3: جمع آوري اعانات مردمي از طريق توزيع صندوق در اماكن خصوصي ( به تعداد و محل مشخص ) منوط به اخذ مجوز از مرجع صادر كننده پروانه فعاليت مؤسسه و با موافقت كتبي مالك يا مالكين مي باشد.
تبصره 4: كليه دريافت ها و پرداخت هاي مؤسسه بايد از طريق حساب بانكي صورت پذيرد و مؤسسه موظف است كليه عملكرد مالي خود را در دفاتر مالي مربوط ثبت نمايد. كمك هاي غير نقدي نيز در قبال ارائه رسيد به اهدا كننده صورت گيرد.
تبصره 5: مؤسسه موظف است گزارش عملكرد اجرايي و مالي سالانه خود را حداكثر تا دو ماه پس از پايان هر سال مالي به مرجع صدور پروانه فعاليت خود ارائه نمايد.
تبصره 6: هرگونه كمك هاي(خارجي) بين المللي قبل از دريافت بايستي با نظر مرجع صدور مجوز صورت گيرد و شرح كمك هاي آن بايستي بلافاصله به مرجع صدور مجوز گزارش شود.
تبصره 7: نحوه جمع آوري كمك هاي مردمي مؤسسات بر اساس « دستورالعمل صدور مجوز و نظارت بر جمع آوري كمك هاي مردمي تشكل هاي غير دولتي و مؤسسات خيريه» صورت مي پذيرد.

*فعاليت هاي مجاز به فعاليت هاي قانوني كه بر اساس ضوابط و مقررات جاري كسب درآمد صورت مي گيرد گفته مي شود مشروط به اينكه اين درآمد پيرامون فعاليت درچارچوب اهداف اساسنامه انجام پذيرد و به لحاظ غير تجاري بودن مؤسسه هرگونه عملي و داد وستدي كه در كلمه تجارت صورت گيرد ممنوع است.

ماده 30
هيچيك از اركان انجمن خيريه اعم از هيئت امناء، مديره، مديرعامل، بازرسين، حق معامله، برداشت يا تخصيص درآمد انجمن خيريه را به نفع خود يا ديگران (بصورت مستقیم یا غیرمستقیم) نخواهند داشت و كليه درآمدهاي موسسه صرفا براي تقويت بنيه مالي انجمن خيريه و در راستاي اهداف هزينه خواهد شد .
تبصره: تخطي از مواد 29 و 30 اساسنامه سوء استفاده مالي محسوب و مرتكب يا مرتكبين برابر قوانين جزائي كشور تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.
ماده 31
درآمد و هزینه های انجمن خیریه در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن در پایان هر سال مالی به مراجع ذیربط ارائه خواهد شد.
تبصره 1: کلیه وجوه مازاد بر هزینه های انجمن خیریه در حساب های مخصوصی به نام انجمن خيريه نزد بانک های رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد.
تبصره2: سال مالی انجمن خيريه منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می شود.

ماده 32
بازرسان وزارت امور اقتصاد و دارایی و نیروی انتظامی در هر مقطع از زمان صلاح بدانند میتوانند از کلیه دفاتر و امور داخلی انجمن خیریه بازدید و در صورت مشاهده هرگونه تخلفی برابر مقررات برخورد نمایند.

ماده 33
انجمن خيريه مي تواند آئين نامه اجرايي اين اساسنامه را تهيه و بعد از تصويب هيئت مديره و تائيد مرجع صدور مجوز به مرحله اجرا
درآورد .
ماده 34
کلیه مدارک، پرونده ها و نوشته ها در دفتر مرکزی انجمن خیریه نگهداری می شود .
مکاتبات رسمی انجمن خیریه با امضاء رئیس هیئت مدیره يا مديرعامل و درغياب او نائب رئيس هيئت مديره در دفاتر مخصوص ثبت و با مهرانجمن خیریه معتبرخواهد بود.
تبصره: مصوبات و صورت جلسات هیئت امناء و هیئت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضاء اعضاء ذیربط خواهد رسید.
ماده 35
هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه و صورت جلسات انجمن خيريه در صورتی معتبر است که با رعایت مفاد اساسنامه به تأیید نیروی انتظامی ذیربط رسیده باشد.
ماده 36
محل مؤسسه و اقامتگاه اعضای هیئت مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع نیروی انتظامی ذیربط برسد و مادامی که اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود.

ماده 37
انجمن خیریه دارای مهر ويا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیئت امنا برابر مقررات تهیه خواهد شد.
تبصره: هیئت مدیره در حفظ و حراست از پروانه فعاليت، مهر وآرم مسئوليت قانوني دارد و در صورت مفقود شدن، مراتب ضمن آگهي در روزنامه تعيين شده به نيروي انتظامي ذيربط اطلاع داده شود.

ماده 38
انحلال: در صورت انحلال انجمن خیریه مجمع عمومی هیئت امناء به صورت فوق العاده تشکیل و پس از بحث و بررسی، در صورت تایید انحلال انجمن خیریه، مجمع عمومی فوق العاده 5 نفر را به عنوان هیئت تصفیه انتخاب و این هیئت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حساب ها و تصفيه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم (اعم از منقول و غیرمنقول)، دارایی انجمن خیریه را با تصویب مجمع عمومی و تحت نظارت کمیته ای مركب از نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه و نمایندگان وزارت امور اقتصاد و دارایی و نيروي انتظامي به یکی از مراکز غیرانتفاعی عام المنفعه داخل کشور که بیشترین قرابت را با اهداف انجمن خیریه دارد واگذار نماید. هیئت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اموال و املاک واگذار شده را به مراجع ذیربط ارائه نماید.
تبصره1: تصفیه انجمن خیریه طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد گرفت.
تبصره2: هیئت تصفیه از بین خود یا از خارج از خود، یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می نماید.
تبصره3: در صورتی که تصفیه بیش از یکسال طول کشید، مدیر تصفیه مکلف است همه ساله هیئت امناء را در مجامع عمومی دعوت کند و گزارش هیئت تصفیه را به استماع ایشان برساند.

ماده 39
انتشار هرگونه مطبوعه ای پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام می شود.

ماده 40
مواردی که در اين اساسنامه پیش بینی نشده است، وفق عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده 41
این اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 41 ماده و 37 تبصره در نشست تاريخ 1401/06/03 هیئت مؤسس و هیئت امناء به تصویب رسید.