خانه » خیریه درمانی حضرت ابوالفضل اصفهان » درباره ما » اعضا هیات مدیره

هیات مدیره

رئیس هیئت مدیره : احمد فامیل دردشتی

نام سمت
جناب آقای احمد فاميل دردشتيرئیس هیئت مدیره
جناب آقای محمد سيلاني
نائب رئیس هیئت مدیره
جناب آقای مسعود شهنام نيامدیرعامل
جناب آقای جمال ملك نائيني
خزانه دار
جناب آقای عزيزاله رحيمي
منشی و عضو اصلی
جناب آقای علي رجالي
عضو اصلی
جناب آقای عبدالرضا يوسفيان
عضو اصلی
جناب آقای حسينعلي صرافان
عضو اصلی
جناب آقای سيدمحمدباقر حجازي
عضو اصلی
جناب آقای عليرضا نريمانيعضو اصلی
جناب آقای اصغر عکاف زادهعضو اصلی
جناب آقای كريم بيگي
عضو اصلی
جناب آقای محسن مشکاتی
عضواصلی
جناب آقای محمدرضا دهقانی
علی البدل
جناب آقای محسن پوستی
علی البدل
جناب آقای احمد كلاهدوزان
علی البدل
جناب آقای حميد عباسي
علی البدل
جناب آقای مهدي بهبهاني
علی البدل