خانه » خیریه درمانی حضرت ابوالفضل اصفهان » درباره ما » خدمات مددکاری و روانشناسی

خدمات مددکاری و روانشناسی

حرفه ای است مبتنی بر استعداد ها، مهارت و دانش خاص، به منظور فراهم آوردن شراط مادی و معنوی برای افراد و جامعه به گونه ای که در جهت شناخت و رفع مشکل خود برانگیخته شوند و نیز موجب تغییر، توسعه، انسجام اجتماعی و توانمندسازی انسان ها می شود. عدالت اجتماعی، حقوق بشر، مسئولیت جمعی و احترام به تفاوت ها در مددکاری اجتماعی از اصول اساسی به شمار می رود.
مددکار اجتماعی فردی است که با تکیه بر نظریه های مددکاری اجتماعی، علوم اجتماعی، علوم انسانی و دانش بومی، انسان ها و ساختار ها را برای مواجهه با چالش های زندگی و ارتقاء رفاه بهتر زیستن درگیر می کند. اقدامات مددکار اجتماعی موجب تغییر اجتماعی، توسعه، انسجام، توانمندسازی و آزاد سازی انسان ها می گردد و هدف این اقدامات افزایش کیفیت زندگی و خودکفایی و کمک به عادی سازی جریان زندگی افراد از طریق کمک به تامین سلامت آنان در ابعاد جسمی، روانی، اقتصادی، اجتماعی، معنوی و فرهنگی است.
وظایف و خدمات مددکاران اجتماعی در انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل (ع):
1) برقراری ارتباط موثر با مراجع از طریق همدلی و احترام به آنان
2) جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در خصوص وضعیت جسمانی، خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی مددجو
3) آگاه سازی مددجو از کلیه خدمات انجمن و نحوه بهره مندی از آنها
4) بررسی و اولویت بندی مسائل و مشکلات خانواده با مشارکت مددجو
5) مشارکت و هم فکری با سایر اعضا واحد حمایتی جهت ارائه بهتر خدمات
6) پیگیری درخواست ها و امور درمانی مددجویان
7) تسهیل در برقراری ارتباط موثر مددجو و یا خانواده با کارشناسان مربوطه انجمن و سایر مراکز درمانی حسب ضرورت
8) ارائه مشاوره فردی به بیمار و خانواده جهت کمک به عادی سازی جریان زندگی
9) ارجاع مددجویان و خانواده های نیازمند به مرکز مشاوره انجمن جهت استفاده از خدمات روانشناختی و مشاوره
10) ارجاع مددجویان به سایر موسسات و مراکز خدماتی و حمایتی موجود در جامعه حسب نیاز
11) انجام مداخلات مددکاری در شرایط بحرانی اعم از خودکشی، تجاوز، عدم تمایل به ادامه درمان و….
12) ارزیابی خدمات ارائه شده به مددجویان جهت بررسی میزان اثربخشی خدمات
13) توانمند سازی مددجویان و خانواده ی آنان از طریق شناسایی منابع و نقاط قوت موجود در خانواده و ارائه آگاهی از سایر منابع جامعه و بهره مندی از آن
14) شناسایی و ایجاد ارتباط حرفه ای با منابع مالی، اجتماعی، رفاهی و درمانی جامعه جهت کمک به حل مشکل اقتصادی – اجتماعی مددجویان
15) جمع آوری آمار و اطلاعات در خصوص فعالیت های واحد مددکاری، بررسی و ارزشیابی فعالیت ها و انعکاس به مقامات ذیربط