خانه » خیریه درمانی حضرت ابوالفضل اصفهان » درباره ما » مددکاری اجتماعی

مددکاری اجتماعی

حرفه ای است مبتنی بر استعداد ها، مهارت و دانش خاص، به منظور فراهم آوردن شراط مادی و معنوی برای افراد و جامعه به گونه ای که در جهت شناخت و رفع مشکل خود برانگیخته شوند و نیز موجب تغییر، توسعه، انسجام اجتماعی و توانمندسازی انسان ها می شود. عدالت اجتماعی، حقوق بشر، مسئولیت جمعی و احترام به تفاوت ها در مددکاری اجتماعی از اصول اساسی به شمار می رود.

مددکار اجتماعی فردی است که با تکیه بر نظریه های مددکاری اجتماعی، علوم اجتماعی، علوم انسانی و دانش بومی، انسان ها و ساختار ها را برای مواجهه با چالش های زندگی و ارتقاء رفاه بهتر زیستن درگیر می کند. اقدامات مددکار اجتماعی موجب تغییر اجتماعی، توسعه، انسجام، توانمندسازی و آزاد سازی انسان ها می گردد  و هدف این اقدامات افزایش کیفیت زندگی و خودکفایی و کمک به عادی سازی جریان زندگی افراد از طریق کمک به تامین سلامت آنان در ابعاد جسمی، روانی، اقتصادی، اجتماعی، معنوی و فرهنگی است.

وظایف و خدمات مددکاران اجتماعی در انجمن خیریه  بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل (ع):

 • برقراری ارتباط موثر با مراجع از طریق همدلی و احترام به آنان
 • جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در خصوص وضعیت جسمانی، خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی مددجو
 • آگاه سازی مددجو از کلیه خدمات انجمن و نحوه بهره مندی از آنها
 • بررسی و اولویت بندی مسائل و مشکلات خانواده با مشارکت مددجو
 • مشارکت و هم فکری با سایر اعضا واحد حمایتی جهت ارائه بهتر خدمات
 • پیگیری درخواست ها و امور درمانی مددجویان
 • تسهیل در برقراری ارتباط موثر مددجو و یا خانواده با کارشناسان مربوطه انجمن و سایر مراکز درمانی حسب ضرورت
 • ارائه مشاوره فردی به بیمار و خانواده جهت کمک به عادی سازی جریان زندگی
 • ارجاع مددجویان و خانواده های نیازمند به مرکز مشاوره انجمن جهت استفاده از خدمات روانشناختی و مشاوره
 • ارجاع مددجویان به سایر موسسات و مراکز خدماتی و حمایتی موجود در جامعه حسب نیاز
 • انجام مداخلات مددکاری در شرایط بحرانی اعم از خودکشی، تجاوز، عدم تمایل به ادامه درمان و….
 • ارزیابی خدمات ارائه شده به مددجویان جهت بررسی میزان اثربخشی خدمات
 • توانمند سازی مددجویان و خانواده ی آنان از طریق شناسایی منابع و نقاط قوت موجود در خانواده و ارائه آگاهی از سایر منابع جامعه و بهره مندی از آن
 • شناسایی و ایجاد ارتباط حرفه ای با منابع مالی، اجتماعی، رفاهی و درمانی جامعه جهت کمک به حل مشکل اقتصادی – اجتماعی مددجویان
 • جمع آوری آمار و اطلاعات در خصوص فعالیت های واحد مددکاری، بررسی و ارزشیابی فعالیت ها و انعکاس به مقامات ذیربط