خانه » خیریه درمانی حضرت ابوالفضل اصفهان » درباره ما » نذورات

نذورات

نذر، یک آیین دیرینه و بهانه خوبی برای با هم بودن است، با هم بودنی که می تواند نتیجه اش نجات یک زندگی، جور شدن اسباب یک ازدواج، حتی بسته بندی و توزیع ارزاق دوره ای برای نیازمندان، اشتراک های ماهانه به نفع نیازمندان و از این قبیل فعالیت های انسان دوستانه باشد.

ما اینجا، با هم بودن را نذر کرده ایم و دست در دست یکدیگر گذاشته ایم تا به کمک و همیاری خیرین، عطرِ بخشش را در جامعه ماندگارتر کنیم، به امید آن که نتیجه اش، لبخندی محو، در گوشه لبِ مددجویانمان باشد. شما نیز می توانید دست در دست ما بگذارید تا لبخندهای بیشتری را شاهد باشیم.