همایش ها

برگزاری همایش باتو میشنوم با موضوع کاشت حلزون

برگزاری همایش های ویژ حمایت از قلب کودکان با عنوان تپش مهربانی

برگزاری همایش های ویژ حمایت از قلب کودکان با عنوان تپش مهربانی / هتل پیروزی

برگزاری همایش های ویژ حمایت از قلب کودکان با عنوان تپش مهربانی / شاهین شهر